DİB|Hac ve Umre G.M. | İletişim | Anasayfa

Hz. Peygamber'in Veda Haccı


Hac; bir yönüyle formel bir ibadettir. Formel ibadetler, taabbüdîdir. Taabbüdî ibadetlerin bir başka deyişle ibadet-i mersûmelerin; yapılış şekilleri ancak Allah ve Peygamber’in bildirmesi ve öğretmesi ile bilinebilir. Allah ve Peygamber’in bildirdiği şekilde yapılmayan ibadetler makbul olmaz. İbadetlerin makbul olabilmesi için dört şartın birlikte bulunması gerekir:

     a) İman

“Her kim imanı (inanılması gerekenleri) inkâr ederse ameli boşa gider.” (Mâide, 5)

     b) Niyet

“Ameller ancak niyetlere göre değer kazanır." (Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 1)

     c) İhlâs

“(Ey Peygamberim!) De ki, şüphesiz bana, dini Allah’a has kılarak O’na ibadet etmem emredildi." (Zümer, 11)

     d) Kur’ân ve Sünnet’e uygunluk.

Peygamberimiz (s.a.s.); “Hac menasikini benden alınız." (Tirmizî,Hac, 38; III, 216) ve “Namazı benim kıldığım gibi kılınız." (Miras, Tecrîd, II,592) buyurmuştur. Bu itibarla Peygamberimiz (s.a.s.) nasıl ibadet etti ise mesela nasıl hac yaptı ise, Müslümanlar da öyle hac yapacaklar, nasıl namaz kıldı ise Müslümanlar da öyle namaz kılacaklardır. Aksi takdirde o ibadet makbul olmaz.

                                                                                       metnin devamı için lütfen tıklayınız...